ทีมแพทย์

นายแพทย์วัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข

(แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง)

เป็นแพทย์ผิวหนังที่ผ่านการฝึกอบรมตามระบบของแพทย์สภาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทางด้านโรคผิวหนังและความงามเป็นอย่างดี

ประวัติการศึกษา

2547

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

โรงพยาบาลจุฬา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

2554

วุฒิบัตร ตจวิทยา

โรงพยาบาลจุฬา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2547 - 2550

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลฉะเชิงทรา, จังหวัดฉะเชิงทรา, ประเทศไทย

2550 - 2554

แพทย์ประจำบ้านเฉพาะทางผิวหนัง,โรงพยาบาลจุฬา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

2554 - ปัจจุบัน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง โรงพยาบาลกลาง (กรมราชทัณฑ์) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

สมาชิกสมาคมวิชาการ

ประกอบโรคศิลป์ เลขที่ 31157

สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย

สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

สมาชิกสภากาชาดไทย

สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์

ฝึกอบรม

2548

Certificate of attendance to the current issues in dermatology 2005, department of dermatology, faculty of medicine Chulalongkorn University

2548

Certificate of attendance to the Laser Workshop, department of dermatology, faculty of medicine Chulalongkorn University

2549

Certificate of the essential dermatology and essential dermatologic procedures, department of dermatology, faculty of medicine Siriraj hospital

2549

Certificate of attendance to the current issues in dermatology 2006, department of dermatology, faculty of medicine Chulalongkorn University

2549

Certificate of attendance to the Laser Workshop, department of dermatology, faculty of medicine Chulalongkorn University

2553

Certificate of CME participation, Refresher course training, Pediatric Dermatological Society of Thailand

2554

Certificate of attendance to the educational activity titled, 69th annual meeting of the American academy of dermatology

2554

Certificate of attendance to the valuable knowledge of how to extend human lifespan, school of anti-aging and regenerative medicine, Mae Fah Luang University