ทีมแพทย์

นายแพทย์ธัชกร ไทยสมาน

(แพทย์ผู้เชียวชาญทางด้านผิวพรรณและเลเซอร์)

ประวัติการศึกษา

2550

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

2554

ประกาศนียบัตรโรคผิวหนัง (Diploma in Dermatology)

คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2551 - 2552

แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลนครนายก, จังหวัดนครนายก, ประเทศไทย

2552 - 2553

แพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา, จังหวัดนครนายก, ประเทศไทย

2553 - 2554

ศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา, ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง สาขาวิชาโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

2555 - 2556

แพทย์ผิวพรรณและเลเซอร์ Aesthetics Clinic, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน

แพทย์ผิวพรรณและเลเซอร์ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

สมาชิกสมาคมวิชาการ

ประกอบโรคศิลป์ เลขที่ 35550

สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย

สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ฝึกอบรม

2554

General Dermatology , Dermatosurgery , Aesthetics & Laser Training Diploma in Dermatology Ramathibodi Hospital , Mahidol University , Thailand

2554

Certified AQUAMID Injector (High Standard of Result for patients)

2554

Certificate of Aesthetics Medicine & Surgery : Advance Combined Botox and Filler

2555

Certificate from School of Anti aging and Regenerative Medicine Mae Fah LuangUniversity :Research Conference in Dermatology and Aesthetic Dermatology

2555

Certificate from American Academy of Anti-Aging Medicine :4th A4M Thailand Congress on Anti-Aging Aesthetic Medicine