ตัดคาง / เหลาคาง / เลื่อนคาง


หน้าแรก บริการของเรา ตัดคาง / เหลาคาง / เลื่อนคาง (Chin Reduction, Genitoplasty)

ศัลยกรรมหน้า @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ตัดคาง / เหลาคาง / เลื่อนคาง (Chin Reduction, Genitoplasty) 

          คางเป็นอวัยวะที่ส่งผลต่อรูปลักษณ์โดยรวมของใบหน้า ถ้าคางไม่สมดุลกับใบหน้า เช่น คางใหญ่ คางยื่น หรือคางสั้น ก็จะทำให้ใบหน้าดูไม่สวยงามเท่าที่ควร ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขด้วยการศัลยกรรมคาง เช่น การเหลาคาง การตัดคาง เป็นต้น ทำให้คางดูเล็กลง หรืออยู่ถูกจุด สมดุลกับใบหน้า มีความสวยงามมากขึ้น

 

 

 

ตัดคาง (Chin Reduction), การเลื่อนคาง (Chin Sliding)

 

          เป็นการศัลยกรรมผ่าตัดเพื่อปรับรูปร่างของใบหน้าส่วนล่างซึ่งประกอบไปด้วย คาง ขากรรไกร และกราม ให้สวยงามได้สัดส่วนและสมดุล ในกรณีที่คางมีขนาดใหญ่เกินไป คางเป็นเหลี่ยมมุม หรือในกรณีที่คางยื่นมากเกินไป ก็จะมีการตัดเลื่อนคางให้ขยับเข้าไป หรือในกรณีที่คางสั้นเกินไป จะมีการเลื่อนคางออกมาให้สมดุลกับกราม ขากรรไกร และใบหน้าทั้งหมด การตัดคางในกรณีนี้ต้องมีฟันที่สบกันดีอยู่แล้วถึงจะทำได้ ถ้าฟันไม่สบกันดีให้ใช้วิธีอื่นร่วมด้วยเช่น ผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร เป็นต้น การตัดคาง การเลื่อนคาง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 

1. การตัดคาง ร่วมกับการตัดกรามและขากรรไกร  (Chin Reduction with Mandible angle reduction)
2. การตัดคาง เดี่ยวๆ ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดกรามและขากรรไกร (Chin reduction alone)
3. การตัดคางแบบตัว T (T-Osteotomy Chin reduction) หรือทำหน้า V-Line Surgery

 

 

 

1. การตัดคางร่วมกับ การตัดกรามและขากรรไกร (Chin reduction with Mandible angle reduction) 

 

เป็นการตัดกระดูกคางต้องผสมผสานกับขากรรไกรและกราม เข้าด้วยกัน โดยรูปหน้าของคนไข้ทั่วไปมีใบหน้าหลากหลายรูปแบบ การปรับรูปหน้าส่วนล่าง โดยการตัดคางร่วมกับการตัดขากรรไกรและกราม เพื่อทำให้เกิดการผสมผสาน ความกลมกลืนของใบหน้าส่วนล่างทั้งหมดให้ดูสวยงาม เกิดความมั่นใจ ซึ่งมีหลากหลายเทคนิคด้วยกัน ดังนี้

 

1.1 การตัดคางแบบตัดเฉพาะมุมคาง (Chin Angle) ในกรณีที่มีคางเป็นเหลี่ยมมุมเล็กน้อย ตัดเฉพาะมุมคางก็ทำให้ใบหน้าได้สัดส่วนสวยดูอ่อนหวานขึ้นดังแสดงในรูปที่ 1

 

ผ่าตัดกรามแบบที่ 1 ตัดมุมกราม สำหรับคนที่มีแต่มุมกรามเท่านั้น ขากรรไกรและคางปกติ

 

รูปที่ 1. แสดงการตัดคาง แบบตัดเฉพาะมุมคาง

 

 

 

 

 

1.2 เป็นการผ่าตัดลดขนาดกระดูกคางด้านข้าง (Long Side Chin Reduction) ยาวไปถึง กลางๆขากรรไกรล่าง เหมาะกับคนที่มีขนาด คางกว้าง และใหญ่

 

ผ่าตัดกรามแบบที่ 1 ตัดมุมกราม สำหรับคนที่มีแต่มุมกรามเท่านั้น ขากรรไกรและคางปกติ

 

รูปที่ 2. แสดงการตัดด้านหน้าของคาง จนถึงแนวกราม

 

 

 

 

 

1.3 ตัดคางด้านหน้าและด้านข้าง (Chin and Side Chin  Reduction)  เพื่อลดขนาดคางด้านหน้าให้สั้นลงและลดขนาดคางด้านข้างให้แคบลงด้วยเวลาตัดแพทย์จะตัดให้สมดุลกับแนวกราม ทำให้ใบหน้าเป็นรูปตัววี จะดูสวยงามอ่อนหวานขึ้น ดูได้สัดส่วนขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 3

 

ผ่าตัดกรามแบบที่ 1 ตัดมุมกราม สำหรับคนที่มีแต่มุมกรามเท่านั้น ขากรรไกรและคางปกติ

 

รูปที่ 3. แสดงการตัดคาง แบบตัดเฉพาะด้านหน้าของคางให้สั้นลง

 

 

 

 

 

1.4 ตัดคางแบบรูปเกือกม้า (Long Horse Shoe) สำหรับคนที่มีใบหน้ายาว มีสัดส่วนของใบหน้าส่วนล่างที่ประกอบด้วยกราม คาง ขากรรไกร ยาวมากกว่าส่วนอื่นๆ ของใบหน้า จึงต้องการตัดกระดูกกราม คาง และขากรรไกรออกเป็นรูปเกือกม้าเพื่อให้ได้สัดส่วนของใบหน้าส่วนบน ส่วนกลางและส่วนล่างมีขนาดใกล้เคียงกัน ดังแสดงในรูปที่ 4

 

ผ่าตัดกรามแบบที่ 7 ตัดกระดูกขากรรไกรทั้งหมดตั้งแต่แนวกรามถึงคาง เป็นรูปเกือกม้า สำหรับคนขากรรไกรใหญ่ หน้าใหญ่ คางยาว

 

รูปที่ 4. แสดงการตัดคางร่วมกับตัดกรามและขากรรไกร

 

 

 

2. การตัดกระดูกคาง (Chin reduction alone, Genitoplasty)

 

การทำคางให้เล็กลงโดยไม่เกี่ยวข้องกับกรามและขากรรไกร ซึ่งคนไข้มีขนาดกรามและขากรรไกรได้สัดส่วนอยู่แล้ว ต้องการแก้ไขเฉพาะส่วนที่เป็นคางด้านหน้าเท่านั้น ที่ยื่นยาวหรือใหญ่เกินสัดส่วนที่สวยงาม

 

 

 

2.1 การตัดคางเลื่อนไปข้างหน้า (Chin forward sliding)

 

ภาพก่อนตัดกระดูกคางที่ยื่นมากเกินไป
รูปที่ 5. การตัดคางเลื่อนไปข้างหน้า (Chin forward sliding)

 

 

 

 

 

2.2 การตัดกระดูกคางเพื่อเลื่อนไปข้างหลัง (Chin Backwards Surgery, Genitoplasty)

 

ภาพก่อนตัดกระดูกคางที่ยื่นมากเกินไป
รูปที่ 6. การตัดกระดูกคางเพื่อเลื่อนไปข้างหลัง (Chin Backwards Surgery, Genitoplasty)

 

 

 

เป็นการผ่าตัดคาง ที่ยาวยื่นมากเกิดไปโดยไม่เกี่ยวข้องกับการตัดกรามและขากรรไกร ซึ่งได้สัดส่วนและสวยงามอยู่แล้ว เป็นการผ่าตัดเอากระดูกคางส่วนหน้าออกบางส่วนตามขนาดที่ต้องการ โดยตัดเป็นแนวยาวจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งของคาง แล้วเอากระดูกคางส่วนหน้าถอยกลับเข้าไปโดยยึดคางให้ติดกับกระดูกขากรรไกรด้านหน้า ด้วยเพลทและสกรู 

 

 

 

 

 

3. การตัดกระดูกคางแบบเทคนิค T-Osteotomy, ผ่าตัดหน้าวี (V-Line surgery)

 

ภาพก่อนตัดกระดูกคางที่ยื่นมากเกินไป
รูปที่ 7. การตัดกระดูกคางแบบเทคนิค T-Osteotomy

 

 

 

เป็นการผ่าตัดที่ทำให้หน้าเป็นรูปตัววี โดยทำให้กราม คาง และขากรรไกร มีขนาดเล็กเรียว เหมือนตัววี สำหรับคนที่มีคางสั้นและหน้ากว้าง โดยมีการผ่าตัดลดขนาดมุมกราม ตัดขากรรไกร ยาวลงมาถึงคาง เป็นรูปตัวที จากนั้นยึดกระดูกคางด้วยสกรูและเพลท ทำให้ใบหน้าเล็กลงและสมส่วน

 

 

 

การผ่าตัดกระดูกคาง หรือเลื่อนคาง

 

ต้องทำภายใต้การดมยาสลบ (General Anesthesia) ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดประมาณ 2 ชั่วโมง นอนพักที่โรงพยาบาล 1 คืน ระยะเวลาพักฟื้นประมาณ 1 อาทิตย์ แผลจะหายสนิทภายใน 3 เดือน แต่สามารถกลับไปทำงานได้หลังผ่าตัด 2 อาทิตย์

 

 

 

ความสำคัญของการผ่าตัดกระดูกคาง หรือเลื่อนคาง

 

ทำให้เกิดความสมดุลของใบหน้าได้สัดส่วน ทำให้เกิดความสวยงาม

 

 

 

ความเสี่ยงของ การผ่าตัดคาง หรือเลื่อนคาง

 

          การผ่าตัดคางโดยทั่วไปจะปลอดภัยถ้าทำด้วยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลกรรมตกแต่ง แต่อย่างไรก็ตามการผ่าตัดเลื่อนคางอาจมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้แก่

 

 • การสูญเสียเลือดหรือช้ำ
 • แผลผ่าตัดอาจติดเชื้อ ถ้าทำความสะอาดไม่ดี ไม่ใช้น้ำยาบ้วนปากบ่อยๆ
 • เส้นประสาท ฉีกขาด บอบช้ำ
 • ปัญหาการเจ็บปวดหลังผ่าตัด
 • สูญเสียบางส่วนของกระดูกคาง

 

 

 

หลังผ่าตัดกระดูกคาง หรือเลื่อนคาง

 

 • จะต้องรับประทานอาหารอ่อน
 • ทำควมสะอาดในปากด้วยน้ำยาบ้วนปากบ่อยๆ
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
 • ห้ามการออกกำลังกายหักโหม
 • รับประทานยาแก้ปวดสม่ำเสมอ
 • กลับไปทำงานตามปกติ หลังผ่าตัด 2 อาทิตย์ แผลจะสมานดีหลังผ่าตัด 4-8 อาทิตย์

 

 

 

ผลการผ่าตัดกระดูกคาง หรือเลื่อนคาง

 

 • ทำให้รูปหน้าสมส่วนดีขึ้น
 • ช่วยให้ใบหน้าเกิดความ สมดุล สวยงาม มีความมั่นใจมากขึ้น

 

 

 


รูปก่อนและหลัง ตัดคาง / เหลาคาง / เลื่อนคาง (Chin Reduction, Genitoplasty)


See more


รีวิว ตัดคาง / เหลาคาง / เลื่อนคาง (Chin Reduction, Genitoplasty)
ข้อมูลโดยName

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail