หน้าแรก ทีมแพทย์ พ.ท. นพ. ยศวีร์ วงศ์เจริญ

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

พ.ท. นพ. ยศวีร์ วงศ์เจริญพ.ท. นพ. ยศวีร์ วงศ์เจริญ
(อายุรแพทย์ที่มีความเชียวชาญ ความชำนาญสูงเกียวกับโรคหลอดเลือดและหัวใจ)

ประวัติการศึกษา
2544 แพทยศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัย มหิดล
2547 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์ทางคลินิคชั้นสูง มหาวิทยาลัย มหิดล
2549 วุฒิบัตร อายุศาสตร์ทั่วไป ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทย แพทยสภา
2550 วุฒิบัตร อายุศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด สมาคมโรคหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทย
    ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทย แพทยสภา
2554 ประกาศนียบัตร นายทหารระดับผู้บังคับกองพันเหล่าแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
2554 วุฒิบัตรการช่วยชีวิตทางหัวใจในผู้ใหญ่ขั้นสูง สมาคมโรคหัวใจสหรัฐอเมริกา
   
ประสบการณ์การทำงาน
2550-ปัจจุบัน อาจารย์แพทย์ ทางอายุรศาสตร์ และ อายุรศาสตร์ หัวใจ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
2550-ปัจจุบัน อายุรแพทย์ และ อายุรแพทย์โรคหัวใจ (อัตรา พันโท) รพ. พระมงกุฎเกล้า
2550-ปัจจุบัน อายุรแพทย์ และ อายุรแพทย์โรคหัวใจ ที่ปรึกษา กองแพทย์หลวง สวนจิตรลดา พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
2550-ปัจจุบัน อายุรแพทย์ และ อายุรแพทย์โรคหัวใจ ที่ปรึกษา สำนักงานแพทย์ 
  สำนักงานส่วนสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   
สมาชิกสมาคมวิชาการ
ใบประกอบโรคศิลปเลขที่ 27031
สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
สมาชิกสมาคมอายุรแพทย์โรคหัวใจ


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail