หน้าแรก ทีมแพทย์ แพทย์หญิงญาดา เลิศเพ็ญเมธา

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

แพทย์หญิงญาดา เลิศเพ็ญเมธาแพทย์หญิงญาดา เลิศเพ็ญเมธา
20 มีนาคม 2528
(วิสัญญีแพทย์)

เป็นวิสัญญีแพทย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี 

 

ประวัติการศึกษา
2553 ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ( เกียรตินิยมอันดับ ๑ ) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 วุฒิบัตรวิสัญญีแพทย์ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
2561 Certificate in Clinical training in Regional anesthesia, Department of Anesthesiology Nagoya University Hospital, Japan
     
ประสบการณ์การทำงาน
2553 – 2556 แพทย์ประจำบ้าน แผนกวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 – 2557 วิสัญญีแพทย์ แผนกวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 – ปัจจุบัน วิสัญญีแพทย์ กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
     
สมาชิกสมาคมวิชาการ
สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail