หน้าแรก ทีมแพทย์ นายแพทย์ วิชัย สุรวงษ์สิน

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

นายแพทย์ วิชัย สุรวงษ์สินนายแพทย์ วิชัย สุรวงษ์สิน
10 กุมภาพันธ์ 2507
(ศัลยแพทย์ตกแต่ง)

เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งที่ความรู้ความสามารถสูง มีประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่งความงามและ ศัลยกรรมแก้ไขความพิการ มามากกว่า 15 ปี  นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในทีมศัลยกรรมแปลงเพศชายเป็นหญิง  และ หญิงเป็นชายของโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

 

ประวัติการศึกษา

 

2538 ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์เรเมดิออส ที โรมูอัลเดส เมดิคอล ฟาวเดชั่น, ประเทศฟิลิปปินส์
2539 วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลตำรวจ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2546 วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประสบการณ์การทำงาน
2534 - 2536 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลตำรวจ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2537 - 2539 แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลตำรวจ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2539 - 2541 แพทย์ประจำบ้าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2541 - ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
2541 - 2553 ศัลยแพทย์ตกแต่ง คลินิกศัลยกรรมตกแต่งแพทย์กมล
2553 - ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
     
สมาชิกสมาคมวิชาการ
สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail