หน้าแรก ทีมแพทย์ นายแพทย์วัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

นายแพทย์วัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุขนายแพทย์วัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข
(แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง)

เป็นแพทย์ผิวหนังที่ผ่านการฝึกอบรมตามระบบของแพทย์สภาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทางด้านโรคผิวหนังและความงามเป็นอย่างดี

ประวัติการศึกษา
2547 ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลจุฬา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 วุฒิบัตร ตจวิทยา โรงพยาบาลจุฬา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2547 - 2550 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลฉะเชิงทรา, จังหวัดฉะเชิงทรา, ประเทศไทย
2550 - 2554 แพทย์ประจำบ้านเฉพาะทางผิวหนัง,โรงพยาบาลจุฬา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 - ปัจจุบัน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง โรงพยาบาลกลาง (กรมราชทัณฑ์) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 
สมาชิกสมาคมวิชาการ
สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
สมาชิกสภากาชาดไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
 
ฝึกอบรม
2548 Certificate of attendance to the current issues in dermatology 2005, department of dermatology, faculty of medicine Chulalongkorn University
2548 Certificate of attendance to the Laser Workshop, department of dermatology, faculty of medicine Chulalongkorn University
2549 Certificate of the essential dermatology and essential dermatologic procedures, department of dermatology, faculty of medicine Siriraj hospital  
2549 Certificate of attendance to the current issues in dermatology 2006, department of dermatology, faculty of medicine Chulalongkorn University
2549 Certificate of attendance to the Laser Workshop, department of dermatology, faculty of medicine Chulalongkorn University
2553 Certificate of CME participation, Refresher course training, Pediatric Dermatological Society of Thailand
2554 Certificate of attendance to the educational activity titled, 69th annual meeting of the American academy of dermatology
2554 Certificate of attendance to the valuable knowledge of how to extend human lifespan, school of anti-aging and regenerative medicine, Mae Fah Luang University
   


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail