หน้าแรก ทีมแพทย์ นายแพทย์ธัชกร ไทยสมาน

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

นายแพทย์ธัชกร ไทยสมานนายแพทย์ธัชกร ไทยสมาน
(แพทย์ผู้เชียวชาญทางด้านผิวพรรณและเลเซอร์)

 

ประวัติการศึกษา
2550 ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 ประกาศนียบัตรสาขาตจวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ The American Academy of Anti-Aging Medicine , ประเทศสหรัฐอเมริกา
     
ประสบการณ์การทำงาน
2551 - 2552 แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลนครนายก, จังหวัดนครนายก, ประเทศไทย
2552 - 2553 แพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา, จังหวัดนครนายก, ประเทศไทย
2553 - 2554 ศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา, 
  ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง สาขาวิชาโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 - 2556 แพทย์ผิวพรรณและเลเซอร์ Aesthetics Clinic, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน แพทย์ผิวพรรณและเลเซอร์ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 
สมาชิกสมาคมวิชาการ
สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคม American Academy of Anti-Aging and Regenerative Medicine, Chicago, USA
 
ฝึกอบรม
2554 General Dermatology , Dermatosurgery , Aesthetics & Laser Training Diploma in Dermatology 
  Ramathibodi Hospital , Mahidol University , Thailand
2554 Certified AQUAMID Injector (High Standard of Result for patients)
2554 Certificate of Aesthetics Medicine & Surgery : Advance Combined Botox and Filler  
2555 Certificate from School of Anti aging and Regenerative Medicine
  Mae Fah LuangUniversity :Research Conference in Dermatology and Aesthetic Dermatology
2555 Certificate from American Academy of Anti-Aging Medicine :4th A4M Thailand Congress on Anti-Aging Aesthetic Medicine


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail