หน้าแรก ทีมแพทย์ ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ทพ.ขจร กังสดาลพิภพทพ.ขจร กังสดาลพิภพ
(ทันตแพทย์โรคเหงือก)

 

 

ประวัติการศึกษา
2542 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2545 วิทยาศาสตร์มหาบัญฑิต (ปริทันต์วิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2548 วุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2552 ศึกษาต่อเนื่องรากฟันเทียม มหาวิทยาลัย ฟลอลิดา, รัฐฟลอลิดา, สหรัฐอเมริกา
     
ประสบการณ์การทำงาน
2547 - ปัจจุบัน ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 
สมาชิกสมาคมวิชาการ
ใบประกอบโรคศิลป์ (ทันตแพทยสภา) เลขที่
ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail