หน้าแรก ทีมแพทย์ แพทย์หญิง จันทร์จิรา แปงหน้อย

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

แพทย์หญิง จันทร์จิรา แปงหน้อยแพทย์หญิง จันทร์จิรา แปงหน้อย

เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นสนใจในเรื่องของการดึงหน้าเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในการผ่าตัดดึงหน้ามากกว่า 500 เคส 

ประวัติการศึกษา
2548 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ประเทศไทย
2556 วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 
ประสบการณ์การทำงาน
2548 - 2549 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
2549 - 2551 แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย
2556 - 2557 ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
2557 - ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย
   
สมาชิกสมาคมวิชาการ
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย