หน้าแรก ทีมแพทย์ นายแพทย์ ดนัย มีแก้วกุญชร

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

นายแพทย์ ดนัย มีแก้วกุญชรนายแพทย์ ดนัย มีแก้วกุญชร
(ศัลยแพทย์ทั่วไป)

ศัลยแพทย์เด็กและศัลยแพทย์ทั่วไป ที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ผ่าตัดมาประมาณ 16 ปี ปัจจุบันเป็นหนึ่งในทีมศัลยแพทย์ในการผ่าตัดแปลงเพศแบบใช้ลำไส้

ประวัติการศึกษา
2535 ปริญญาบัตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2540 วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2544 วุฒิบัตรกุมารศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช , กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 
ประสบการณ์การทำงาน
2536 - 2538 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย
2538 - 2540 แพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมทั่วไป, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2540 - 2542 ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลค่ายธนะรัตน์ จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย
2542 - 2544 แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2544 - 2545 แพทย์เฉพาะทางกุมารศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย
2545 - ปัจจุบัน - แพทย์เฉพาะทางกุมารศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  - ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล
 
สมาชิกสมาคมวิชาการ
สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมกุมารศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail