หน้าแรก ทีมแพทย์ นพ.ทพ.ดร. ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

นพ.ทพ.ดร. ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทรนพ.ทพ.ดร. ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร
(ศัลยแพทย์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร)

ประวัติการศึกษา
2536 ปริญญาบัตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545 ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2550
 
วุฒิบัตรศัลยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกร และใบหน้า (oral and maxillofacial surgery) University Hospital Freiburg, Freiburg, Germany
 
2551
 
ปริญญาเอกสาขาศัลยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกร และใบหน้า (Dr.med in oral and maxillofacial surgery) Albert-Ludwigs University, Freiburg, Germany
 
 
ประสบการณ์การทำงาน
2536 - 2540 โรงพยาบาลบางระกำ, จ.พิษณุโลก, ประเทศไทย
2540 - 2546 อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย
2546 - 2551 แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Freiburg, Germany
2551 - ปัจจุบัน
 
ศัลยแพทย์ช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า (oral and maxillofacial surgeon) อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย
 
สมาชิกสมาคมวิชาการ
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
สมาชิกทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail