หน้าแรก ทีมแพทย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ศรีหัตถจาติ

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

นายแพทย์ชัยวัฒน์ ศรีหัตถจาตินายแพทย์ชัยวัฒน์ ศรีหัตถจาติ
27 เมษายน 2522
(วิสัญญีแพทย์)

เป็นวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง ในการบริหารยาวิสัญญี เคยทำงานร่วมกับทีมศัลยแพทย์ต่างๆ ในโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า มามากกว่า 5 ปี ปัจจุบันได้เข้าเป็นวิสัญญีแพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

 

ประวัติการศึกษา
2544 ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2547 วุฒิบัตรวิสัญญีแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัดกรุงเทพมหานคร
     
ประสบการณ์การทำงาน
2545 – 2546 แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2546 – 2549 แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 – 2550 วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
2550 – 2554 วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 – ปัจจุบัน วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล
     
สมาชิกสมาคมวิชาการ
สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail