หน้าแรก ทีมแพทย์ นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อยนพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย
(ศัลยแพทย์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร)

 

ประวัติการศึกษา
2534 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2542 แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2549 German Board of Oral and Maxillofacial Surgery Friedrich-Alexander University, Eriangen-Nuremberg, Germany
2549 Doctor of Medicine  Friedrich-Alexander University, Eriangen-Nuremberg, Germany
2551 อนุมัติบัตรศัลยกรรมช่องปากและขากรรไกร มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 
ประสบการณ์การทำงาน
2549 - ปัจจุบัน อาจารย์ภาควิชาศัลยกรรมช่องปากและขากรรไกร คณะทันตแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 
สมาชิกสมาคมวิชาการ
สมาชิกชมรมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
สมาชิกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สมาชิกแพทยสภา
สมาชิกสมาคมศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail