หน้าแรก ทีมแพทย์ แพทย์หญิง วิชุดา เลิศปัญญา

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

แพทย์หญิง วิชุดา เลิศปัญญาแพทย์หญิง วิชุดา เลิศปัญญา
(ศัลยแพทย์ตกแต่ง)

ประวัติการศึกษา
2548 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 
ประสบการณ์การทำงาน
2548-2551  แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติร์ กรมการแพทย์ทหารเรือ
2551-2556 แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556-2557 ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
2551-ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย
 
สมาชิกสมาคมวิชาการ
สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
สมาชิก International Society of Aesthetic Plastic Surgery
สมาชิก The Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery.

 Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail