หน้าแรก ทีมแพทย์ นายแพทย์ สรรพชัย สุขียามานนท์

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

นายแพทย์ สรรพชัย สุขียามานนท์นายแพทย์ สรรพชัย สุขียามานนท์
16 มกราคม 2517
(ศัลยแพทย์ทั่วไป)

 

 

ประวัติการศึกษา
2539 ปริญญาบัตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2543 วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2539 - 2540 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย
2540 - 2543 แพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมทั่วไป, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2543 - 2545 ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย
2545 - ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
   
 
สมาชิกสมาคมวิชาการ
สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail