นายแพทย์ อัครเดช อรรถอินทรีย์

ศัลยแพทย์

15 สิงหาคม 2519

เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่น สนใจ ตั้งใจและมีความรู้ความสามารถสูง สนใจงานทางด้านจุลศัลยกรรมจึงเป็นหนึ่งในทีมศัลยกรรมแปลงเพศหญิงเป็นชาย และแปลงเพศจากชายเป็นหญิง   นอกจากนี้ยังสนใจงานศัลยกรรมตกแต่งความงามบนใบหน้า มี ประสบการณ์ ด้านศัลยกรรมตกแต่ง มากกว่า 1,000 เคส

 

 

 

ประวัติการศึกษา
2542 ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, ประเทศไทย
2548 วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, ประเทศไทย
2552 วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, ประเทศไทย
 
ประสบการณ์การทำงาน
2542 - 2544 แพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์, จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย
2545 - 2548 แพทย์ประจำบ้าน ศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2548 - 2550 ศัลยแพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ประเทศไทย
2550 - 2552 แพทย์ประจำบ้าน ศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 - ปัจจุบัน อาจารย์ศัลยแพทย์ตกแต่ง หน่วยศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ตกแต่ง, โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
สมาชิกสมาคมวิชาการ
สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย