หน้าแรก ทีมแพทย์ นายแพทย์ทองภรณ์ ฮิมหมั่นงาน

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

นายแพทย์ทองภรณ์ ฮิมหมั่นงานนายแพทย์ทองภรณ์ ฮิมหมั่นงาน
22 มิถุนายน 2522
(วิสัญญีแพทย์)

เป็นวิสัญญีแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้าน Cadio-Anaesthesia มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูงด้านบริการยาสลบกับผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ มากว่า 7 ปี เต็มปัจจุบันนายแพทย์ทองภรณ์ เป็นวิสัญญีแพทย์ประจำในโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

 

ประวัติการศึกษา
2545 ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2547 วุฒิบัตรวิสัญญีแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัดกรุงเทพมหานคร
     
ประสบการณ์การทำงาน
2545 – 2547 แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลศิริราช จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2547 – 2550 วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
2550 – 2553 วิสัญญีแพทย์ กองวิสัญญี และห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 – ปัจจุบัน วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล
     
สมาชิกสมาคมวิชาการ
สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail