หน้าแรก ทีมแพทย์ นายแพทย์ กษิดิน วิทูภิญโญภาพ

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

นายแพทย์ กษิดิน วิทูภิญโญภาพนายแพทย์ กษิดิน วิทูภิญโญภาพ
13 ตุลาคม 2522
(ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก)

หลังจากสำเร็จการศึกษาทางด้านศัลยกรรมทั่วไปแล้วในปี 2551  ได้ไปศึกษาต่อทางศัลยกรรมลำไส้ใหญ่ และทวารหนักจนสำเร็จในปี 2556  เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดลำไส้แบบใช้กล้อง เป็น หนึ่งในทีมผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิงของโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

 

ประวัติการศึกษา
2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์   โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  กรุงเทพ  ประเทศไทย
2551 ศัลยแพทย์ทั่วไป คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  กรุงเทพ  ประเทศไทย
2556 ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ประเทศไทย
2561 ปริญญาโท ระบาดวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  กรุงเทพ  ประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2545 - 2546 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ  โรงพยาบาลอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  ประเทศไทย
2546 - 2548 แพทย์เวชปฏิบัติ  โรงพยาบาลพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  ประเทศไทย
2548 - 2551 แพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมทั่วไป  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา  ประเทศไทย
2552 - 2554 ศัลยแพทย์ทั่วไป  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ประเทศไทย
2554 - 2556 แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์  ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก  คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ประเทศไทย
2554 - 2557 ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ประเทศไทย
2557 - present ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพ ประเทศไทย
     
สมาชิกสมาคมวิชาการ
สมาชิกแพทย์สภา
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์  แห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก  แห่งประเทศไทย
 
วิจัยและสิ่งตีพิมพ์
- Angkoolpakdeekul T, Vitoopinyoparb K, Lertsithichai “Short-term outcomes of two laparoscopic bariatric procedures.” .J Med Assoc Thai. 2011 Jun;94(6):704-9.
 
- Vitoopinyoparb K.,Thiptanakit C., Sahakitrungruang C. “Pelvic exenteration for locally advanced pelvic tumor: an experience in 73 patients at King Chulalongkorn Memorial Hospital.” ,Presenter in Oral Presentation , The 22nd World Congress of the InternationalAssociation of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, IASGO 2012, December 2012, Bangkok, Thailand.


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail