ทีมแพทย์ at โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

แพทย์หญิงจันทร์จิรา แปงหน้อย

แพทย์หญิงจันทร์จิรา แปงหน้อย

เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นสนใจในเรื่องของการดูดไขมันและเสริมหน้าอกเป็นพิเศษ

ประวัติการศึกษา
2548 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ประเทศไทย
2556 วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 
ประสบการณ์การทำงาน
2548 - 2549 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
2549 - 2551 แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย
2556 - 2557 ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
2557 - ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย
   
สมาชิกสมาคมวิชาการ
ประกอบโรคศิลป์ เลขที่ 32233
สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย