ทีมแพทย์ at โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย

นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย
(ศัลยแพทย์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร)

 

ประวัติการศึกษา
2534 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2542 แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2549 German Board of Oral and Maxillofacial Surgery Friedrich-Alexander University, Eriangen-Nuremberg, Germany
2549 Doctor of Medicine  Friedrich-Alexander University, Eriangen-Nuremberg, Germany
2551 อนุมัติบัตรศัลยกรรมช่องปากและขากรรไกร มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 
ประสบการณ์การทำงาน
2549 - ปัจจุบัน อาจารย์ภาควิชาศัลยกรรมช่องปากและขากรรไกร คณะทันตแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 
สมาชิกสมาคมวิชาการ
ใบประกอบโรคศิลป์ เลขที่ 24617
ใบประกอบโรคศิลป์ (ทันตแพทยสภา) เลขที่ 3910
สมาชิกชมรมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
สมาชิกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สมาชิกแพทยสภา
สมาชิกสมาคมศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย